opilasesindus vaikeKeeni Põhikooli õpilasesindus on kooli 5. - 9. klassi esindusorgan, mille eesmärkideks on  tõsta õpilaskonna vastutust kooli ees, kaitsta õpilaste huve  ja seaduslikke õigusi, aidata kaasa õppetööle ja koolielu korraldamisele, järgida ja edendada kooli traditsioone, organiseerida kooliüritusi ning aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele.

Õpilasesinduse liikmeskonna moodustavad klassides valitud õpilased, juhatus koosneb presidendist, asepresidendist ja sektetärist.

Oma tegevuses juhindutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, Keeni Põhikooli direktori käskkirjadest ja õppenõukogu otsustest, kooli põhimäärusest ning õpilasesinduse põhimäärusest.

 

ÕPILASESINDUSE LIIKMED 2017/2018. ÕPPEAASTAL:

 

5. klassi esindajad: Kristofer Oja Laur-Mait Lehepuu
6. klassi esindajad: Dagmar-Henriette Levin Henri Tamm
7. klassi esindajad: Catharina Undrus Emil Saaron
8. klassi esindajad: Larina Pikulova Geelika Elvet
9. klassi esindajad: Annabel Milter (asepresident) Erki Toomemägi (president)

 

| Koosolekute protokollid | Õpilasesinduse põhimäärus | Õpilasesinduse pilt |

Aadressid

 

Kooli aadress

Kooli tee 2

Keeni küla

Sangaste vald

67012 Valgamaa

 

Lasteaia aadress

Kooli 3

Sangaste alevik

Sangaste vald

67013 Valgamaa

 

Kontaktid

 

Direktor Maire Murumaa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+372 5918 2772

+372 769 6225

 

Õppejuht Ülvi Kann

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+372 769 6220

 

Õpetajate tuba

+372 769 6222