KEENI PÕHIKOOLI JA LASTEAED KRATILA HOOLEKOGU

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

 

HOOLEKOGU KOOSSEIS:

  1. Katrin Liive – kooli lapsevanemate esindaja.
  2. Kalle Kaart – kooli lapsevanemate esindaja.
  3. Maarja Kallis – lasteaia lapsevanemate esindaja.
  4. Tatjana Laadi – valla esindaja.
  5. Ly Kalmet – lasteaia õpetajate esindaja.
  6. Mari-Anne Juur-Junolainen – kooli õpetajate esindaja.
  7. Emma Lota Kängsepp – õpilaste esindaja.

 

PROTOKOLLID: